chain

chain
I
[tʃein] n շղթա. ցանց, համակարգ. chain s կապանք
II
[tʃein] a շղթայի, շղթայե. a chain of events/ mountains իրադարձությունների շղթա, լեռնաշղթա. a chain smoker իրար հետևից ծխախոտ ծխող. chain store մանրածախ խանութ ների ցանց. հմկրգ. chain code շղթա յական կոդ. chain printer շղթա յական տպող սարք. chained file շղթայական ֆայլ
III
[tʃein] v շղթայել, կապել. chain up a dog շանը շղթայել

English-Armenian Dictionary. Բարաթյան Ն.Ռ. Անգլերեն-հայերեն Բառարան/— Yerevan. . 2011.

Игры ⚽ Поможем написать реферат
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • Chain — (ch[=a]n), n. [F. cha[^i]ne, fr. L. catena. Cf. {Catenate}.] 1. A series of links or rings, usually of metal, connected, or fitted into one another, used for various purposes, as of support, of restraint, of ornament, of the exertion and… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • chain — [tʆeɪn] noun [countable] 1. a number of shops, hotels, cinemas etc owned or managed by the same company or person: • Britain s leading supermarket chain chain of • a chain of travel agents. 2. a series of people or organizations involved in… …   Financial and business terms

 • chain — chain; chain·er; chain·less; chain·let; chain·man; chain·o·mat·ic; chain·wale; en·chain; en·chain·ment; un·chain; mul·ti·chain; …   English syllables

 • chain — [chān] n. [ME & OFr chaine < L catena < IE base * kat , to twist, twine > prob. OE heathor, confinement] 1. a flexible series of joined links, usually of metal, used to pull, confine, etc. or to transmit power 2. TIRE CHAIN 3. [pl.] a)… …   English World dictionary

 • Chain — Chain, v. t. [imp. p. p. {Chained} (ch[=a]nd); p. pr. & vb. n. {Chaining}.] 1. To fasten, bind, or connect with a chain; to fasten or bind securely, as with a chain; as, to chain a bulldog. [1913 Webster] Chained behind the hostile car. Prior.… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • chain — I (nexus) noun act of coming together, act of coupling, act of joining, act of uniting, affiliation, affinity, alliance, association, attachment, attraction, bond, bond of union, bridge, conjunction, connectedness, connecting link, connecting… …   Law dictionary

 • CHAIN — can refer to:* CHAIN programming language * CHAIN (industry standard), an acronym for Ceced Home Appliances Interoperating Network, a standard for a multi brands home network of interactive household appliances.See also Chain …   Wikipedia

 • chain — [n1] succession, series alternation, catena, concatenation, conglomerate, consecution, continuity, group, order, progression, row, sequence, set, string, syndicate, train, trust; concepts 432,727,769 chain [n2] connected metal links; jewelry made …   New thesaurus

 • chain —   [tʃeɪn, englisch], noch gebräuchliche Längeneinheit in Großbritannien und den USA: 1 chain = 22 yd = 20,1168 m …   Universal-Lexikon

 • Chain — [tʃein] das; s, <aus engl. chain »Kette«, dies aus fr. chaîne, vgl. ↑Chaine> Längeneinheit in Großbritannien u. in den USA (20,11 m) …   Das große Fremdwörterbuch

 • chain n — chain store n, chain letter …   English expressions

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”